Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van sieradendirect.nl, onderdeel van Groeneveld Sieraden en gevestigd te Oldenzaal.

KvK-nummer: 08214792
Btw-identificatienummer: NL1042861B01

Versie geldig vanaf 14 mei 2015


Artikel 1 - Definities

Voorwaarden: de algemene voorwaarden van sieradendirect.nl
Afnemer:  het bedrijf of de consument welke goederen of diensten afneemt van sieradendirect.nl
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Bedenktijd: termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen sieradendirect.nl en afnemer gesloten overeenkomsten. Indien u vragen heeft  over onze algemene voorwaarden kan u deze mailen naar klantenservice@sieradendirect.nl.
2.2 Wanneer de voorwaarden van sieradendirect.nl en een overeenkomst met sieradendirect.nl tegenstrijdige clausules bevatten heeft de                 overeenkomst met sieradendirect.nl de overhand.
2.3 Wanneer een onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen in de voorwaarden volledig van kracht.


Artikel 3 - De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Sieradendirect.nl kan zich binnen de kaders van de wet op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien sieradendirect.nl op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is sieradendirect.nl gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren, of hier speciale voorwaarden aan te verbinden.
3.3 Aanbiedingen van sieradendirect.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 Sieradendirect.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden wanneer de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding een verschrijving of vergissing bevatte.
3.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.


Artikel 4 - Herroepingsrecht/Retourneren

4.1 De afnemer kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van producten gedurende minimaal 14 dagen zonden opgave van reden ontbinden. Het is mogelijk dat wij u zullen vragen om de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht hier op te antwoorden.
4.2 De 14 dagen bedenktijd gaan in op het moment dat de afnemer de complete bestelling heeft ontvangen.

Verplichtingen afnemer

4.3 De afnemer zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de ontvangen producten en daarbij behorende verpakkingen. Uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals deze dat in een winkel zou mogen doen.
4.4 De afnemer is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering wanneer met een product is omgegaan op een manier welke verder gaat dan beschreven bij punt 4.3.
4.5 Wanneer de afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht meld deze dit binnen 14 dagen, per mail, of per voorkeur met behulp van het retourformulier.
4.6 De afnemer zal, nadat deze melding heeft gemaakt product(en) te willen retourneren uiterlijk binnen 14 dagen na melding de product(en) versturen.
4.7 De afnemer zendt de product(en) terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en volgens sieradendirect.nl aangegeven instructies.
4.8 De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer. Om deze reden raden wij u aan altijd eerst het retourformulier in te vullen of een mail te sturen alvorens een product te retourneren.
4.9 U als afnemer draagt de kosten voor het terugzenden van een product. Op dit moment (12-05-2015) bedragen de kosten voor een aangetekend pakket met PostNL €8,60. Het terugzenden van artikelen met brievenbuspost is ook toegestaan, maar op eigen risico.
4.10  Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen sieradendirect.nl

4.11 Wanneer de afnemer melding heeft gemaakt producten te willen retourneren ontvangt deze van sieradendirect.nl een ontvangstbevestiging.
4.12 Mits de afnemer voldoet aan de eerder genoemde verplichtingen zal sieradendirect.nl het volledige bedrag voor geretourneerde producten retour storten. Wanneer de afnemer bij het plaatsen van de bestelling extra verzendkosten heeft moeten maken voor de geretourneerde producten zal sieradendirect.nl ook deze volledig vergoeden. Indien bewust is gekozen voor een duurdere verzendmethode zoals rembours zal alleen het bedrag voor de standaardverzendmethode vergoed worden.
4.13 Sieradendirect.nl zal het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst, of het doorgeven van een track & trace nummer terugbetalen.
4.15 Een terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
4.16 Sieradendirect.nl biedt bedrijven dezelfde rechten aan met betrekking tot herroeping zoals de wet deze voorschrijft voor consumenten.

Uitsluiting herroepingsrecht

4.16 Niet alle producten kunnen worden geretourneerd. Producten welke zijn uitgesloten van het herroepingsrecht zijn;

  • op bestelling ingekochte producten. Hieronder vallen zowel niet op onze webshops verkrijgbare producten evenals grote partijen welke speciaal op verzoek van onze klanten worden ingekocht;
  • die door sieradendirect.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld artikelen met gravering of bedrukking;
  • bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet meer te retourneren.

Artikel 5 - De prijs

5.1 Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
5.2 De aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van schrijffouten.
5.3 Sieradendirect.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
5.4  Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 6 - Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wanneer u ervoor kiest uitverkochte producten te bestellen komen deze in de backorder en zullen deze nageleverd worden.
6.2 Sieradendirect.nl streeft erna bestellingen binnen 24 uur te verzenden. Binnen Nederland ontvangt u een bestelling meestal binnen 1 tot 2 werkdagen. Ook voor internationale levering zie onze levertijd en verzendkosten pagina.
6.3 De aangegeven termijnen op sieradendirect.nl zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleent.
6.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan sieradendirect.nl kenbaar heeft gemaakt.
6.5 In het kader van de regels koop op afstand zal sieradendirect.nl bestellingen binnen uiterlijk 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien sieradendirect.nl de bestelling niet binnen uiterlijk 30 dagen kan leveren heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.6 Aan de leveringsplicht van sieradendirect.nl is voldaan wanneer de bestelling tenminste 1 keer aan het opgegeven afleveradres is aangeboden, ook wanneer het pakket geweigerd wordt.


Artikel 7 - Betaling & wanbetaling

7.1 Indien u kiest voor een betaalmethode waarbij u achteraf kan betalen dient de betaling binnen uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
7.2 Wanneer de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet ontvangt u een herinnering en krijgt u nogmaals 14 dagen om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Bij de tweede herinnering brengen wij u €10,- kosten in rekening. Indien een betaling uitblijft en er geen betalingsregeling is getroffen met sieradendirect.nl geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Hieraan zullen extra kosten verbonden zijn, met een minimum van €40,-

De incassokosten bedragen
15% over openstaande bedragen tot €2.500,- (minimum €40,-)
10% over de daaropvolgende €2500,-
5% over de daaropvolgende €5000,-
1% over de daaropvolgende 190.000
Over het restant een maximum van €6775,-

7.3 U kunt bij ons achteraf betalen door gebruik te maken van rembours of AfterPay. Wanneer u kiest voor AfterPay als betaalmethode zijn de betaalvoorwaarden van AfterPay van toepassing.
7.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van sieradendirect.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens sieradendirect.nl onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Op dit moment is het bij sieradendirect.nl mogelijk om te betalen met iDEAL, PayPal, Bancontact/Mr Cash, rembours, sofortbanking, een overboeking of Afterpay.


Artikel 8 - Klachtenregeling


8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij sieradendirect.nl
8.2  De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar klantenservice@sieradendirect.nl. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Sowieso ontvangt de afnemer binnen 14 dagen bericht met een indicatie wanneer de afnemer een uitvoerig antwoord kan verwachtten
8.3 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 9 - Toepasselijk recht


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van sieradendirect.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.